Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII TURISTICE

Nr. …  din   //2022

 

 

 1. PĂRŢI CONTRACTANTE           

MORNINGSTAR TOUR S.R.L., cu  sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Váradi József, nr. 14P, 3/A/3, telefon/fax 0771664992, cod fiscal 41348372, cont nr. RO92RNCB0124164031680001, deschis la Banca Comercială Română, titulara a Licentei de turism nr. 2220/17.22.2020, pentru Agentia de turism MORNINGSTAR TOUR, Polita de Asigurare emisa de GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.. seria IF-i Nr. 3604, valabilă de la data de 20.09.2022 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de către turisti, reprezentată prin Bogyó Ernő, în calitate de PRESTATOR 

                                                                                    Şi  

……………………., cu sediul în , Str. ………….., Nr.., Bl…, Sc…,  Ap…., Jud. ……….., telefon ………….., C.I.: .. ……, CNP: ………………, repezentată prin dna/dl. ……………., calitate de BENEFICIAR

                                     

 1. DEFINIŢII

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

 1. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
 2. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
 3. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
 4. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
 5. servicii – activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;
 6. zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. 
 1. INTERPRETARE

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.                                                           

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii inscris in voucher, bilet de odihna – tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

 -Achiziţionarea serviciilor de organizare în perioada ............ 2022 a unei Pachet de ..........................pentru .. persoane.

 1. PREŢUL CONTRACTULUI 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de ..... lei, cu TVA.

5.2. Preţul este ferm şi nu se modifică.

5.3. Plata se va efectua integral in momentul rezervarii: Se achita …. RON cu card ……… Nr. …………………..

5.4. În cazul în care excursia se anulează sau se reprogramează la o altă dată din cauza Prestatorului, Beneficiarul poate să aleagă un alt interval de dată, ofertată de Prestator, sau poate să refolosească întreaga sumă la o altă excursie, organizată de către Prestator. 

 1. DURATA CONTRACTULUI 

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și își încetează valabilitatea la data de 31.12.2022 

     7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Executarea contractului începe din data de …....2022 până în data de ……...2022, inclusiv. 

 1. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

         Documentele contractului sunt:

         Factura prestatorului, înregistrată la beneficiar cu nr MOR0…. si chitanta  

 1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
 • Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii 
 • Servicii de cazare .............................................................................. RON 
 • Servicii masă , mic dejun, şi cină pentru … persoane.......................... RON 
 • Taxe de intrare pentru .. persoane la obiectivele turistice din program.……… RON 
 • Servicii de transport : .............................................................................. RON 
 • Servicii Transfer Aeroport : …………………………………………………………..RON 
 • Servicii ghid turistic: ......................................................RON  

 (2) Prestatorul se obligă:

 1. să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul contract fără acceptul beneficiarului;
 2. să informeze, cu cel puțin 24 de ore înainte, beneficiarul cu privire la orice modificare a programului, aceasta putându-se face numai cu aprobarea scrisă a beneficiarului;
 3. să informeze, în cel mai scurt termen posibil, beneficiarul asupra oricăror probleme sau evenimente neprevăzute intervenite pe parcursul derulării vizitei;
 4. să răspundă exclusiv şi integral faţă de beneficiar pentru toate serviciile desfăşurate prin terţi subcontractanți;
 5. să emită facturile aferente serviciilor prestate în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Cod Fiscal, şi să le comunice beneficiarului însoțite de raportul detaliat privind modul în care s-a desfășurat acțiunea, în original. 
 1. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

(1)  Beneficiarul se obligă să achite prețul serviciilor efectuate, în condițiile prevăzute la art. 5;

(2) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

(3) Beneficiarul are obligația de a comunica prestatorului informaţiile din documentele de călătorie (CI/Paşaport, după caz) ale persoanelor pentru care s-a solicitat transportul.

(4) Beneficiarul se obligă să recepționeze cantitativ și calitativ serviciile prestate şi materialele furnizate pentru îndeplinirea contractului, respectiv să verifice conformitatea serviciilor prestate cu propunerea tehnică.

(5) Beneficiarul se obligă să comunice în scris prestatorului, cu cel puțin 24 ore înainte de data prevăzută pentru prestarea efectivă a serviciilor menționate, orice solicitare privind anularea sau modificarea structurii acestor servicii. 

 1. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR. CLAUZA PENALĂ
  • În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata facturilor în termenul stipulat în contract, atunci aceasta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea totală a penalităţilor nu va putea depăşi debitul asupra căruia se calculează.
  • Nerespectarea oricăror obligaţii asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără intervenția instanței și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități şi dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 1. FORŢA MAJORĂ

12.1 Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

12.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

12.3 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

12.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 1. COMUNICĂRI

13.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

13.2. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul/nr.fax prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

13.4. Comunicările între părţi se pot face şi prin poștă, telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

13.5. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

13.6. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în maxim o zi lucrătoare de la data expedierii.

13.7. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la aliniatele precedente. 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

 1. La data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat contractul;
 2. prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional;
 3. prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută necorespunzător obligaţiile contractuale;

14.2. Prezentul articol nu aduce atingere altor prevederi din contract referitoare la penalități, daune – interese și reziliere.

14.3. Încetarea contractului înainte de termenul pentru care a fost încheiat nu exonerează părțile de executarea obligațiilor exigibile rezultate din prezentul contract până la acea dată. 

 1. LITIGII

15.1. Părțile au convenit ca orice litigiu în legătura cu derularea contractului, care nu s-a stins pe cale amiabilă, se va supune soluționării instanțelor judecătorești competente de la sediul beneficiarului. 

 1. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

16.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 1. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

17.1 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România. 

 1. CLAUZE FINALE

18.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

 

Prezentul contract de prestări servicii turistice, conținând 4 pagini, s-a încheiat astăzi ..….2022, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

 

                    PRESTATOR,

               

            MORNINGSTAR TOUR S.R.L.

 

 

 

 

 BENEFICIAR,